Nhân viên kinh doanh

Tạo mối quan hệ với khách hàng mới, chăm sóc khách hàng và ký hợp đồng